Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

38ο μαθημα : Απαρέμφατο μέσης φωνής


          ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ               ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ            ΑΟΡΙΣΤΟΣ                   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

-εσθαι
-σεσθαι
-σασθαι
-σθαι
λύ-εσθαι
λύ-σεσθαι
λύ-σασθαι
λελύ-σθαι
-εσθαι
-ξεσθαι
-ξασθαι
-χθαι
πράττ-εσθαι
πρά-ξεσθαι
πρά-ξασθαι
πεπρ-χθαι
-εσθαι
-ψεσθαι
-ψασθαι
-φθαι
γράφ-εσθαι
γρά-ψεσθαι
γρά-ψασθαι
γεγρά-φθαι
-εσθαι
-σεσθαι
-σασθαι
-σθαι
πείθ-εσθαι
πεί-σεσθαι
πεί-σασθαι
πεπε-σθαι  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ  ΜΕΣΗΣ  ΦΩΝΗΣ