Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ποσοστά .............συνέχεια

Τα  ποσοστά δεν είναι τόσο δύσκολα
όσο φαίνονται .
Αφού κατανοήσουμε  τη σημασία τους θα
μπορέσουμε αργότερα να λύσουμε προ-
βλήματα ποσοστών , που από κάποιους
θεωρούνται ........μπερδεμένα