Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

1ο μάθημα γραμματικής της αρχαίας ελληνικής

                                       ΦΘΟΓΓΟΙ   -ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στη  αρχαία ελληνική γλώσσα οι φθόγγοι παριστάνονται με 24 γράμματα ,ίδια με της νεοελληνικής .

     

                                ΦΘΟΓΓΟΙ
    Φωνήεντα
                 ΣύμφωναΜακρόχρονα
    η , ω
    άφωνα
 κ, γ ,χ  ,π, β, φ    ,τ ,δ, θ
Βραχύχρονα
    ε ,, ο
ημίφωνα
 λ , ρ       μ ,ν ,    σ, ς
Δίχρονα
  α,  ι,   υ
  Διπλά
ζ  ,  ξ,  ψ


Τα μακρόχρονα τα συμβολίζουμε με
 Τα βραχύχρονα τα συμβολίζουμε με        

                          ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ

Οι   δίφθογγοι  είναι ενώσεις  φωνηέντων  . Χωρίζονται σε κύριες και καταχρηστικές   .

   ΚΥΡΙΕΣ

α+ι=αι           ε+ι=ει            ο+ι=οι    
α+υ =αυ        ε+υ= ευ          ο+υ=ου
η+υ= ηυ        υ+ι=υι

    ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ

α+ι= α με μια υπογεγραμμένη από κάτω   , η+ι= η     , ω+ι=ω
       ι                                                             ι               ι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ ΕΊΝΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ,
εκτός από το αι και το οι , όταν βρίσκονται στο τέλος της λέξης είναι βραχύχρονες 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕ 

Στο τέλος της σελίδας υπάρχουν δυο ασκήσεις με συλλαβές μακρόχρονες και βραχύχρονες