Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

3ο μάθημα :Απλές και σύνθετες λέξεις

Παραγωγή –σύνθεση λέξεων

Μερικές λέξεις δημιουργούνται από μια άλλη π.χ.  τρέφω-τροφή ,
 Κάποιες άλλες προέρχονται από την ένωση δυο ή περισσότερων λέξεων
 π.χ. ναυς +κλήρος = ναυκληρος

Η λέξη από την οποία σχηματίζεται μια άλλη λέγεται πρωτότυπη .
Η λέξη που παράγεται από μια πρωτότυπη λέγεται παράγωγη.
Η λέξη που σχηματίζεται από δυο άλλες λέγεται σύνθετη .

Κάθε λέξη που δεν είναι σύνθετη λέγεται απλή