Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

23ο μάθημα : Ουσιαστικά γ΄κλίσης

τς
τ
τν
δυνάμε-ως
δυνάμει
δύναμι-ν
δύναμι
πόλι-ς
πόλε-ως
πόλει
πόλι-ν
πόλι
το
τ
τν
βασιλέ-ως
βασιλε
βασιλέ-α
βασιλε
τ
το
τ
τ
κτμα
κτήματ-ος
κτήματ-ι
κτμα
κτμα
Πληθυντικός αριθμός
α
τν
τας
τς
δυνάμεις
δυνάμε-ων
δυνάμε-σι(ν)
δυνάμεις
δυνάμεις
πόλεις
πόλε-ων
πόλε-σι(ν)
πόλεις
πόλεις
ο
τν
τος
τος
βασιλες
βασιλέ-ων
βασιλε-σι(ν)
βασιλέ-ας
βασιλες
τ
τν
τος
τ
κτήματ-α
κτημάτ-ων
κτήμασι (ατ-σι)
κτήματ-α
κτήματ-α