Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

30ο μάθημα : Ενεστώτας μέσης φωνής

Για να σχηματίσουμε τον ενεστώτα στη μέση  φωνή προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του Ενεστώτα.
λύ-ομαι
λύ-ει(ῃ)
λύ-εται
λύ-ομεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται


                      
 Ασκήσεις