Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

28ο μάθημα : ουσιαστικά γ΄κλίσης σε -ων , -ας

το
τ
τν
μάς (ντ-ς)
μάντ-ος
μάντ-ι
μάντ-α
μάς
γίγας (ντ-ς)
γίγαντ-ος
γίγαντ-ι
γίγαντ-α
γίγαν
γέρων
γέροντ-ος
γέροντ-ι
γέροντ-α
γέρον
ο
τν
τος
τος
μάντ-ες
μάντ-ων
μσι (αντ-σι)
μάντ-ας
μάντ-ες
γίγαντ-ες
γιγάντ-ων
γίγασι (αντ-σι)
γίγαντ-ας
γίγαντ-ες
γέροντ-ες
γερόντ-ων
γέρουσι (γέροντ-σι)
γέροντ-ας
γέροντ-ες