Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

12ο μάθημα : παρατατικός συνέχεια

Στη χρονική αύξηση του Παρατατικού  , αλλάζουν τα φωνήεντα με τα οποία αρχίζει το ρήμα . Οι αλλαγές είναι οι παρακάτω .

 α – η           =  αγοράζω  - ηγόραζον
αι  - η         =   αιχμαλωτίζω – ηχμαλώτιζον
αυ – ηυ      =  αυξάνω  -ηύξανον
ε  - η          = ελπίζω  -  ήλπιζον
ει – η          = εικάζω  -  ήκαζον
ευ -  ηυ      = ευρίσκω  -  ηύρισκον
ο  -  ω        = ορίζω   -  ώριζον
οι – ω         =οικίζω   -  ώκιζον
υ  - υ         =   υφαίνω  - ύφαινον
ι  -  ι          =ικετεύω  -  ικέτευον

αύξηση  στα  σύνθετα ρήματα

Όσα ρήματα είναι σύνθετα με πρόθεση, δεν παίρνουν αύξηση στην αρχή του ρήματος αλλά ανάμεσα
στην πρόθεση και το ρήμα, δηλαδή το ρήμα δια-γράφω, που είναι σύνθετο με την πρόθεση διά,
στον παρατατικό δε θα γίνει διά γραφον αλλά δι-έ-γραφον. Αυτή η αύξηση λέγεται εσωτερική.διέ-λυ-ον
διέ-λυ-ες
διέ-λυ-ε
διε-λύ-ομεν
διε-λύ-ετε
διέ-λυ-ον