Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

15 ο μάθημα : Επίθετα β΄κλίσης

Τα επίθετα  β΄κλίσης  χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

·         Τριγενή και τρικατάληκτα, π.χ. σοφς, σοφ, τ σοφόν, δίκαιος, δικαία, τ δίκαιον
·         Τριγενή και δικατάληκτα, π.χ, , φθονος, τ φθονον

Τα  τριγενή και τρικατάληκτα είναι λίγο ιδιόμορφα στο σχηματισμό των τριών γενών· πρόσεξε λίγο τα παρακάτω παραδείγματα.

                        Α΄ΟΜΑΔΑ
                ο σοφός  - η  σοφή -  το  σοφόν
                 ο αγαθός   - η αγαθή  – το αγαθόν

                       Β΄ΟΜΑΔΑ
               Ο δίκαιος – η δικαία – το δίκαιον
                Ο νέος – η νέα – νέον

Τα αρσενικά και των δύο ομάδων έχουν κατάληξη -ος·
τα ουδέτερα και των δύο ομάδων έχουν κατάληξη -ον·
Τα θηλυκά όμως έχουν δύο καταλήξεις· άλλοτε κι άλλοτε
Ο λόγος αυτής της διαφοράς βρίσκεται στο αρσενικό!
Όταν πριν από την κατάληξη -ος του αρσενικού υπάρχει σύμφωνο εκτός από , τότε το θηλυκό σχηματίζεται με κατάληξη.
Όταν πριν από την κατάληξη -ος του αρσενικού υπάρχει φωνήεν ή , τότε το θηλυκό σχηματίζεται με κατάληξη –α.
    
             ΚΛΙΣΗ   ΕΠΙΘΕΤΩΝ  Β΄ΚΛΊΣΗΣ
Α) Τριγενή και τρικατάληκτα

το
τ
τν
σοφ-ς
σοφ-ο
σοφ-
σοφ-ν

τς
τ
τν
σοφ-
σοφ-ς
σοφ-
σοφ-ν

τ
το
τ
τ
σοφ-ν
σοφ-ο
σοφ-
σοφ-νοἱ
τν
τος
τος
σοφ-ο
σοφ-ν
σοφ-ος
σοφ-ος
σοφ-ο
α
τν
τας
τς
σοφ-α
σοφ-ν
σοφ-ας
σοφ-ς
σοφ-α
τ
τν
τος
τ
σοφ-
σοφ-ν
σοφ-ος
σοφ-
σοφ-

το
τ
τν
δίκαι-ος
δικαί-ου
δικαί-
δίκαι-ον
δίκαι-ε
τς
τ
τν
δικαί-α
δικαί-ας
δικαί-
δικαί-αν
δικαί-α
τ
το
τ
τ
δίκαι-ον
δικαί-ου
δικαί-
δίκαι-ον
δίκαι-ον

οἱ
τν
τος
τος
δίκαι-οι
δικαί-ων
δικαί-οις
δικαί-ους
δίκαι-οι
α
τν
τας
τς
δίκαι-αι
δικαί-ων
δικαί-αις
δικαί-ας
δίκαι-αι
τ
τν
τος
τ
δίκαι-α
δικαί-ων
δικαί-οις
δίκαι-α
δίκαι-α

Β) Τριγενή και δικατάληκτα

το
τ
τν
τς
τ
τν
φθον-ος
φθόν-ου
φθόν-
φθον-ον
φθον-ε
τ
το
τ
τ
φθον-ον
φθόν-ου
φθόν-
φθον-ον
φθον-ον
ο
τν
τος
τος
α
τν
τας
τς
φθον-οι
φθόν-ων
φθόν-οις
φθόν-ους
φθον-οι
τ
τν
τος
τ
φθον-α
φθόν-ων
φθόν-οις
φθον-α
φθον-α